Algemene voorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden van L.P.Antheunis BV, Zwaanhoefstraat 6 te 4702 LC Roosendaal.

Algemeen
1 a Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door ons te sluiten en gesloten overeenkomsten tot het leveren van zaken en/of – daarmee al dan niet samenhangend – tot het verrichten van diensten of werkzaamheden.
Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk, schriftelijk overeengekomen worden. Onder schriftelijk wordt verstaan per fax of brief en als extra aangetekend met bewijs van ontvangst dit om eventuele storingen aan fax of het zoek gaan via de post te voorkomen.
b Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Wij zullen alsdan overleggen met de koper teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Prijzen
2 a Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende prijzen. Indien na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen optreden in een of meer prijsbepalende factoren, van welke aard ook, zijn wij bevoegd deze kostenstijging door te berekenen.
b Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
c Extra werkzaamheden die niet in de prijsopgaven zijn verwerkt, zoals het toevoegen van bijv. bijsluiters, etiketteren, coderen, extra verpakkingen, het maken of corrigeren van etiketten, enz.enz. worden apart in rekening gebracht al naar gelang de tijd en kosten die die werkzaamheden met zich meebrengen.
d Opgeslagen goederen die niet ons eigendom zijn staan voor risico (in de ruimste zin van het woord) van koper/opdrachtgever in onze magazijnen opgeslagen. Wanneer deze niet meer worden afgenomen kunnen ze voor rekening van koper/opdrachtgever worden afgevoerd en/of vernietigd. Opslagkosten worden achteraf berekend volgens het gemiddelde aantal volle pallets en geldende tarieven uit de transportwereld.

Levering
3 a Levering vindt plaats door aflevering van de goederen op het adres van de afnemer of door het afhalen van de goederen. Het risico voor de producten (voor onder andere verlies, diefstal, beschadiging enz.) is vanaf het moment van (af)levering (het verlaten van onze fabriek/magazijn) voor de koper/opdrachtgever.
b Levering vindt plaats volgens specificatie van de laatst verstrekte opdracht.

Etiketten
4 Etiketten/etikettering/codering/het maken/samenstellen van etiketten/inhoud/inhoudsaanduiding/vermelding inhoud in ml. of gr. enz.enz.. De opdrachtgever is verplicht alle aanwijzingen die van belang zijn ons schriftelijk door te geven. Bij tekortkomingen in de ruimste zin van het woord (ook die volgens wettelijke bepalingen, als wettelijk toegelaten teksten e.d.) of doet hij dit niet of onvoldoende, dan zijn wij jegens de opdrachtgever voor de daaruit voortvloeiende schade van welke aard en omvang ook, niet aansprakelijk en vrijwaart de opdrachtgever ons voor aanspraken van alle eventuele schades.

Garantie/reclame
5 a Onder de voorwaarden hierna vermeld, verlenen wij aan koper/opdrachtgever na levering garantie het geleverde conform opdracht te hebben uitgevoerd .
b Ingeval koper/opdrachtgever met inachtneming van het hierna, reclameert en zijn reclame door ons gegrond bevonden wordt, zullen wij te onzer keuze, ofwel de betreffende zaken vervangen, ofwel corrigeren, dan wel een prijsreductie verlenen.
c Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren, is koper/opdrachtgever gehouden eventuele reclames onvolkomenheden binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan ons te melden.
d Reclame is niet mogelijk met betrekking tot afwijkingen die het gevolg zijn van vanbuiten komende oorzaken en/of van enig handelen of nalaten van opdrachtgever of derden. In het bijzonder, anders dan volgens de door ons verstrekte voorschriften, houdbaarheidsdata, foutieve opslag e.d. door opdrachtgever zelf of door derden verricht.
e Reclame is niet mogelijk wanneer goederen (in de ruimste zin) door koper/opdrachtgever en/of derden zonder onze schriftelijke toestemming buiten de E.U. worden verhandeld.
f Reclame is evenmin mogelijk indien het feit dat het geleverde niet voldoet, het gevolg is van enig voorschrift van overheidswege met betrekking tot de inhoud, aard of kwaliteit van de toegepaste materialen/grondstoffen. Indien de technische inzichten in de branche dan wel de terzake relevante overheidsvoorschriften zich wijzigen, kan ons niet enkel DAAROM een tekortkoming worden toegekend en heeft koper/opdrachtgever niet enkel op die grond het recht tot reclameren.

Levertijd/overmacht
6 a Overmacht, te verstaan als elke omstandigheid buiten onze wil en toedoen, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, geeft ons het recht onze verplichting op te schorten. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt onder meer (doch niet uitsluitend) verstaan: gebrek aan grondstoffen, storingen in de fabriek of tijdens het vervoer van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, oorlog, opstootjes, belemmerde of gesloten aanvoer te land, ter zee of in de lucht, vorstverlet, wanprestatie van derden, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Dezelfde omstandigheden betreffende onze leveranciers of door ons ingeschakelde deskundigen vallen eveneens onder deze bepaling.
b Indien levering weliswaar niet blijvend onmogelijk is, maar niet alsnog binnen drie maanden kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen, zonder dat de ene partij tegenover de andere aanspraak heeft op schadevergoeding. Een zodanige mededeling zal moeten geschieden binnen een week na de (ontvangst van de) mededeling als in het vorige artikel bedoeld.

Betalingen
7 a Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk (per transactie) anders is overeengekomen dient betaling als volgt te geschieden: 30% van de overeengekomen prijs, te betalen binnen acht dagen na het totstandkomen van de overeenkomst en 70% te betalen binnen 14 dagen na levering.
b Betaling dient te geschieden zonder compensatie of schuldvergelijking.
c Onverminderd de ons verder toekomende rechten, is koper/opdrachtgever in geval van overschrijding van de betalingstermijn, ongeacht of hem die kan worden toegerekend, aan ons de wettelijke rente verschuldigd, over het niet voldane gedeelte van de factuur, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist.
d Indien wij genoodzaakt zijn een vordering uit handen te geven, komen, afgezien van zijn verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daarop vallende, zowel de volledige werkelijk gemaakte gerechtelijke proceskosten als de buitengerechtelijke, welke laatst gefixeerd op 15% van (het) te vorderen bedrag(en), voor rekening van koper/opdrachtgever.

Eigendomsvoorbehoud
8 a Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt terzake van vorderingen tot betaling van alle door ons aan koper/opdrachtgever krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren producten en/of in het kader van de levering verrichte werkzaamheden, alsmede terzake van vorderingen wegens het te kort schieten van koper/opdrachtgever in de nakoming van deze overeenkomsten.
b Wij zijn bevoegd om, indien koper/opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, met de betaling te laat is dan wel indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat hij niet of te laat zal betalen, de geleverde producten die overeenkomstig het vorige artikel onze eigendom zijn gebleven , terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met koper/opdrachtgever koper gesloten overeenkomst(en).
c Voor zoveel nodig machtigt koper/opdrachtgever ons hierbij onherroepelijk om de betreffende producten weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.
d Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze verkoopvoorwaarden, eventuele aankoopvoorwaarden van koper/opdrachtgever worden niet of uitsluitend na schriftelijke toestemming geaccepteerd.

Toepasselijk recht/geschillen
9 a De overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.
b Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze of daarmee verband houdende overeenkomsten, kunnen,
afgezien van de eventuele competentie van de kantonrechter, uitsluitend worden aangebracht bij de Arrondissementsrechtbank te Breda.

Wijziging
10 Indien wenselijk en/of noodzakelijk geacht, zijn wij bevoegd tot wijziging van deze algemene voorwaarden over te gaan.

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20129257.